Info

Lugupeetud vanemad!

Vastavalt “isikuandmete kaitse” seadusele, jõustus alates 15.01.19, palume tutvuda andmetekaitsetingimustega isikuandmete töötlemisel:

 1. Õiguslik alus

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida lasteaed lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.

 1. Lapsevanema õigused
  • Nõusoleku tagasivõtmine

Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteaiale avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.

 • Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine
 • Lapsevanemal on õigus saada lasteaialt kõiki andmeid, mida lasteaed tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.
 • Lasteaed parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada lasteaia e-posti aadressile tareke@gmail.com
 • Lasteaed vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on lasteaial õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.
 1. Andmete avalikustamine ja edastamine
  • Lasteaed on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.
  • Andmed avalikustatakse lasteaia veebilehel piiramatule hulgale kolmandatele isikutele. / Andmed avalikustatakse Facebookis kinnisele grupile / avalikkusele. / Andmed avalikustatakse kinnises keskkonnas üksnes lapsevanematele ja lasteaia töötajatele. Keskkonda saab lapsevanem siseneda parooliga.
 2. Andmete säilitamine
  • Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud) või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).
  • Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on lasteaia klient. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).
  • Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.
 3. Turvalisus

5.1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaia andmeid avalikustab.

5.2. Lasteaia veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele kättesaamatud.

5.3. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.

5.4.Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav lasteaia töötajatele ja teistele sama rühma lapsevanematele. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab lasteaia juhtkond.

5.5.Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervise kaitse. Lapse eriliigilisi andmeid töödeldakse üksnes paberil. Eriliigilisi andmeid hoitakse lukustatavas raudkapis.

 1. Uudiskirja saamise tingimused
  • Uudiskiri on tellijale saadetav e-kiri, mis sisaldab lasteaia uudiseid.
  • Lasteaed kui uudiskirja tellija isikuandmete vastutav töötleja ei edasta tellija e-posti aadressi kolmandatele isikutele ja kasutab e-posti aadressi üksnes uudiskirjade edastamiseks.
  • Uudiskirja tellimisega annab tellija lasteaiale nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi uudiskirjade edastamise eesmärgil.
  • Uudiskirja tellimusest saab loobuda igal ajal uudiskirja lõpus olevat linki kasutades. Uudiskirja tellimusest loobumise korral eemaldab lasteaia lapsevanema e-posti aadressi nimistust ja uudiskirja enam ei saadeta.
 2. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda lasteaia andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil nataljabaranova19@gmail.com või  andmekaitse spetsialist poole e-posti aadressil  urmas.tokman@narva.ee. (Urmas Tokman, tel 359 9017)
 3. Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.

Andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Narva Linnakantselei nõunik Urmas Tokman. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil urmas.tokman@narva.ee.

Andmekaitse kontaktisik on lasteaia sekretär Natalja Baranova. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste  on võimalik pöörduda lasteaia juhtkonna poole e-posti aadressil la.tareke@gmail.com