Hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse iga rühma laste vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla – või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla – või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.


Hoolekogu funktsioonid

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.


Hoolekogu liikmete nimekiri õppeaastale 2019-2020

Marika Abzalon                             Rühma  Päikene vanemate esindaja

Nadežda Boglova                            Rühma  Vikerkaar vanemate esindaja

Maria Gritsak                                  Rühma  Sipsik  vanemate esindaja

Svetlana Issatšenkova                   Rühma  Oravakesed vanemate esindaja

Ljubov Kiritšuk                              Rühma  Mõmmid vanemate esindaja

Julia  Kozõreva                               Rühma  Jänkud vanemate esindaja

Anna Sibul                                      Rühma  Mesilased vanemate esindaja

Tatiana Drangovskaya                 Rühma  Täheke  vanemate esindaja

Olga Kukk                                       Rühma Päkapikud vanemate esindaja

Jelena Šeff                                        õpetajate esindaja

Tatjana Stolfat                                Narva Linna esindaja