Terviseedendus

Tervise jälgimine lasteaias

Lasteaias ei ole tervishoiuteenuse osutajat, kes pädevaid hinnanguid lapse terviseseisundile annab.
Praktikas võib aga tekkida olukordi, kus vanem soovib oma selgete haigussümptomitega last lasteaeda viia, teiste laste vanemad aga soovivad oma lapse tervist kaitsta võimaliku nakkusohu eest. Oluline on silmas pidada nii haigussümptomitega lapse kui ka teiste laste heaolu.

Lapsevanemal on õigus teha otsuseid, mis ei kahjusta last ning viia ta lasteaeda. Kui lasteaia töötajad aga ei jaga vanema seisukohta ja tekib vaidlus, siis sellise vaidluse peab lahendama asutuse juht. Seejuures on oluline silmas pidada, et vaidluse sisu ei saa olla lapse tervise seisundile hinnangu andmine, milleks osapooltel puudub pädevus. Kui lasteaia töötajatel tekib kahtlusi lapse tervise suhtes, siis võib ta soovitada vanemale perearsti poole pöördumist.

Kergemate haigusnähtudega lapse puhul on lasteaia töökorralduses on võimalik leida viise, kuidas last asjakohaselt toetada, vajadusel vältida laste omavahelist füüsilist kontakti.

Kui lapsevanem vaatamata vestlustele personali poolt toob hoidu korduvalt last, kelle tervislik seisund ei võimalda päevakavaga toime tulla ja/või lapse seisund ohustab teisi ja see on objektiivselt põhjendatav (nakkushaiguste sümptomid, viirushaigused, äge kõhulahtisus ja oksendamine), võib vajadus tekkida lapse kaitsmise järele. Vanema hoolimatu või pahatahtliku käitumise korral saab juhinduda Lastekaitseseaduses sätestatud kohustusest teavitada abivajavast lapsest ja sellisel juhul peab lasteaed käivitama abivajavast lapsest teavitamise protsessi, mis on sätestatud lastekaitseseaduse § 59. Lapse hooldamise ja kasvatamisega seotud küsimused jätab Eesti Vabariigi Põhiseadus ja Perekonnaseaduse §124 lapse hooldusõiguslikule vanemale või eestkostjale.

https://www.haigekassa.ee/inimesele/haiguste-ennetamine/laste-tervise-jalgimine

 Narva Lasteaia Tareke TERVISETÖÖPLAAN

(Vastutav isik – Tervishoiutöötaja)

Täitmise tähtaeg Üritus

 

Aasta jooksul Vaatlemine ning kontroll laste tervise seisundi eest, nende kehalise arengu eest.
Aasta jooksul Lasteaia ümbritseva keskkonna turvalisuse kontroll.
Aasta jooksul Päevakava koostamine lastele erinevateks vanuserühmadeks aastaaegade järgi (sügis, talv, kevad, suvi)
September 2018 –

august 2019

Uute laste lasteaeda vastuvõtmine, dokumentide vormistamine, laste nimekirjade koostamine rühmade kaupa.
September 2018,

jaanuar 2019

Antropomeetriliste laste andmete uuringu läbiviimine. Mööbli valimiku kontroll lastele erinevateks vanuserühmadeks.
Aasta jooksul Erinevate lasteaia tegevuste sisekontroll.
Aasta jooksul Vestluse läbiviimine õpetajate, vanemate ning lastega:

* Tervise eluviis

* Laste vaimse tervise kaitse

* Laste kohanemine

* Lastele ohutuse keskkond, traumatismi profülaktika

* Terved hambad ja meie tervis.

* Karastamine kodus ja lasteaias.

* Külmetushaiguste profülaktika

*  Kahjulikud harjumused la lapse tervis

*  Terve toitlustamine.

Plaani järgi

1 kord kuus

Lastega tunnetustundide läbiviimine.

Ohutusesepäevad  teemade järgi:

– teeaabits

– käitumine transpordis

– kuidas suhtuda koduloomadesse

– kodutehnika

– jalatuskäik talvel

– päev 112 (11.veebruaril)/ Päästeamet

– oleme erinevad (koostöö kaaslastega)

– käitumine looduses

– võõrad täiskasvanud

– mürktaimed ja kasulikud taimed

– käitumine veekogu juures

4 korda aastas (september, oktoober, detsember, juuni) Tervise nädal:

1 – Euroopa  Spordinädal

2 – Tervisliku toitlustamise nädal/ Ettevõtlikkuse nädal

3 – Neboleika/ Tervis 2018

4 – Spordinädal/ Meie abistajad

September – mai Õpetundid neli korda aastas teemal „Mina olen terve!“ lastele rühmades Sipsik, Vikerkaar ja Oravakesed. Vastustaja  tervishoiutöötaja
Aasta jooksul Toiteploki sisekontroll.

Toidu tehnoloogia valmistamise kontroll, tema ohutus.

Aasta jooksul Ühe  lapse kohta toidunormi täitmise igapäevase kontroll, mitmekesine ning balansseeritud toitumine.
Aasta jooksul Lasteaia ruumide sanitaarseisundi kontroll.
Aasta jooksul Profülaktikatöö  külmetushaiguste ennetamisel (sh grippi ning nakkushaigusi). Karantiiniürituste kehtestamine.
Aasta jooksul

plaani jäärgi

Lapse tervise edendamise ning tervise kaitse küsimuste valgustamine pedagoogilisel ja üldkoosolekutel.
Aasta jooksul

plaani jäärgi

Töörühma  „Tervis ja ohutuse“ töö; lasteaia programmi koostamine ja koordineerimine tervisliku töö küsimustes.

 

 MILLAL JÄTTA LAPS LASTEAIAST KOJU? 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=37cbdc4b89&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-5777332285800011859&view=att&disp=safe&realattid=f_jotyn56b0