Liikumine

LIIKUMINE

 Eesmärgid:

 1. tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
 2. suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;
 3. tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
 4. mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
 5. järgib esmaseid hügieeni-ja ohutusnõudeid.

 Sisu:

 1. kehalise kasvatuse alased teadmised; ohutus, enesekontroll ja hügieen;
 2. põhiliikumised;
 3. liikumismängud;
 4. erinevad spordialad;
 5. tants ja rütmika.

 Õppe-ja kasvatustegevuse kavandamine ja korraldamine:

 1. Arvestatakse, et põhiliikumised eeldavad igapäevast suunamist: liigutusoskused, liikumisosavus ja teised liikumisvõimed (vastupidavus, jõud, kiirus, painduvus) kujunevad ja arenevad tegevuste regulaarsel kordamisel.
 2. Rikastatakse lapse liikumis-ja tegevusvõimalusi sportlik-arenduslike liikumisviisidega –jalgratta-sõit, suusatamine, uisutamine, ujumine jms.

3.Peetakse oluliseks kõlbeliste põhimõtete ja enesekindluse kujundamist: regulaarsel tegelemisel kehaliste harjutustega kujunevad positiivsed iseloomuomadused.

 1. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama, oma emotsioo-ne kontrollima ja valitsema; mõistma ühe või teise kehalise harjutuse vajalikkust.
 2. Mitmekesistatakse põhiliikumiste, kordinatsiooni, rühi, tasakaalu, liikumisvõime ja peenmotoori-ka (täpsus, näo-ja sõrmelihaste kontrollioskus) arendamist ja tagasiside andmist.

 Olga Korstin – Narva Lasteaia Tareke liikumisõpetaja.