Metoodikad

Õppemeetodid ja metoodikate kasutamine

Lasteaias on rakendatud õppevormid ja meetodid lähtuvad lapsest.

Põhiõppemeetod on mäng.

2 rühma tegutsevad  programmi järgi «Kiusamisest vaba lasteaed».

3 rühma tegetsevad osaline keelekümblusprogrammi järgi  .

Lasteaias on rakendatud kaasaegsed metoodikad:

  • TRIZ metoodika matemaatika ja kõne arengu tundides,
  • Mnemo-tehnika, Djeneši plokid,
  • Autoriprogrammi ”Kukljandija” elemente,
  • Montessori-metoodika elemente,
  • Kiuzineri pulgad,
  • Eksperimenteerimine,
  • Õuesõpe,
  • LAK-tegevus,
  • Projektitegevus,
  • On rakendatud aktiivselt interaktiivseid meetodeid ja infotehnoloogia tehnikat.

Õppeprotsessis on lõmitud kõik õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad.