Muusika

MUUSIKA

 Eesmärgid:

Laps:

 1. tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;
 2. suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale; tunneb huvi muusika kuulamise vastu;
 3. suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu;
 4. suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.

 Sisu:

 1. laulmine;
 2. muusika kuulamine;
 3. muusikalis-rütmiline liikumine;
 4. pillimäng.

 Õppe –ja kasvatustöö kavandamine ja korraldus:

 1. On esikohal emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus.
 2. Kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalis-loomingulisi võimeid, kultuurilis-sotsiaalset aktiiv-sust ning väärtushinnanguid.
 3. Arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja tunnustusele.
 4. Kasutatakse muusikat lõimiva tegevusena ka teistes õppe-ja kasvatustegevuse valdkondades; muusika on igapäevaelu osa nii argi-kui ka pidulike sündmuste puhul.
 5. Seostatakse üksteisega muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline liikumine, mängud ja tantsud.
 6. Muusikapalade (laulude, muusika kuulamise palade, tantsude ja mängude, pillilugude) valikul arvestatakse laste huve ning ea-ja jõukohasust.

Jelena Rovnjakova – Narva Lasteaia Tareke muusikaõpetaja.