Avaleht

TERE TULEMAST LASTEASUTUSE TULUKE KODULEHELE!


euroopa-noored tervist-edendav-lasteaed lak kiusamisest-vabaks keelekumblusprogramm


Koolieelne lasteasutus Tuluke  asub Narvas, aadressil Kangelaste  tänav 16A.

video-08-03-22-04-17

Tuluke – see on lasteaed, mis on registreeritud riiklikus asutuste registris ja omab koolitusluba nr 3117, välja antud haridusministri käskkirja nr. 244 17.03.2004.a alusel.

Narva Lasteaed Tuluke on lasteaed lastele vanuses 1 kuni 7 aastat. Suhtlumiskeel on venekeel.

Lasteasutus Tuluke avati 25.03.1975.a.  Käesoleval ajal seoses uute sanitaarnormidega lasteasutuses töötab 9 rühma: 3 sõimerühma ja 6 aiarühma, nendes kasvatatakse 159 last. Reorganiseerimise käigus lasteasutuses on avatud: spordisaal, muusikasaal, eesti keele ja logopeedi kabinetid, „relaksatsiooni tuba“ lastele ja personaalile, ökoloogiline kabinet.

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on   riiklik õppekava, mille alusel on välja töötatud lasteaia õppekava. Õppetöö eesmärgiks on kindlustada laste areng selliselt, et lõpptulemusena on neil teadmised ja oskused, mis tagavad eduka toimetuleku koolis. Alates 3 eluaastast toimub eesti keele õpe. Muusika ja eesti keele tegevuste kaudu õpivad lapsed tundma eesti rahvakultuuri traditsioone, mängivad mänge ja laulavad laule.

Narva Lasteaed Tuluke osaleb alates 1.09.2020 riiklikus alushariduse pilootprojketis “Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas” Projektis osalevad rühm Oravakesed, Liblikad ja Jaaniussike.

Pilootprogrammi eesmärgid on:

· varajase keeleõppe toetamine koolieelsetes lasteasutuses läbi lõimitud aine- ja keeleõppe

· keelekümblusmetoodikat kasutavate lasteasutuste arvu suurendamine

· keeleõppe tulemuslikkuse suurendamine läbi eesti keele aktiivse kasutamise võimaluste loomise lastele, õpetajatele ja lapsevanematele

· õpetajate toetamine ja innustamine nende töös

Lasteaiarühmad suunadega tegeleda ka:

Rühm “Oravakesed” (3-4 a.)  – pilotprojekt “Professionalne eesti keele õpetaja venekeele rühmas”

Rühm “Liblikad” (4 – 5 a.) – pilotprojekt “Professionalne eesti keele õpetaja venekeele rühmas”, projekt “Kiusamisest vaba lasteaed”

Rühm “Kiisud” (4-5 a.) -osaline keelekümblusrühm, projekt “Kiusamisest vaba lasteaed”

Rühm “Vikerkaar” (5-6 a.) – osaline keelekümblusrühm, projekt “Kiusamisest vaba lasteaed”

Rühm “Päikene” (6-7 a.) – osaline keelekümblusrühm

Aastate jooksul lasteaia tegevuse põhisuunaks on: „Tervise hoidmine” ja „Ökoloogia-kodulooline”.

Alates 01.01.2021 a. avatud tasandusrühm “Jaaniussike” (3-7 a.).
Tasandusrühm on mõeldud 3-7aastastele lastele, kelle kõne ei ole eakohaselt arenenud ja sellest tulenevalt esineb õpiraskusi. TASANDUSRÜHMAS:
• on meeldiv väike lastekollektiiv:rühmas on kuni 12 last;
•õppetöö toimub vastavalt Tallinna Nurmenuku Lasteaia õppekavale, lähtub lapse diagnoosist/eripärast;
•igale lapsele on koostatud individuaalne arenduskava;
•lapsed võtavad osa kogu lasteaia ühisüritustest (peod, matkad, reisid, spordivõistlused);
• lapsegategelebmeeskond:-logopeed-rühmas eriharidusega õpetajad-muusikaõpetaja-võimlemisõpetajajt. • lapsed valmistatakse ette tavakooli minekuks;
• kõneravi toimub logopeedi juhendamisel nii individuaal-kui rühmategevustes;
• toimub pidevlastevanemate nõustamine;
• lapsevanemad saavad oma lapse jaoks logopeedilt koju harjutusmaterjale;
• vajadusel konsulteeritakse erinevatespetsialistega