Vanemate poolt kaetava osa määr koolieelsete lasteasutustes

Lähtudes Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude
kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõigetest 1,2,5,10 ja 11 ning Vabariigi
Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 115 „Töötasu alammäära kehtestamine“ §-st 1:
Tuletan Teile meelde, et Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete
lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõike 5 alusel olete
kohustatud teavitama vanemaid vanema osa määra suurusest.
Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude
vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõigete 1,2,10 ja 11 kohaselt uuteks määradeks
aastale 2021 on:
 29.20 eurot kuus ühe lapse kohta, mis moodustab 5% Vabariigi Valitsuse poolt arvestusperioodile
eelnenud eelarveaastaks kinnitatud töötasu alammäärast;
 35.04 eurot kuus ühe lapse kohta, mis moodustab 6% Vabariigi Valitsuse poolt arvestusperioodile
eelnenud eelarveaastaks kinnitatud töötasu alammäärast;
 vanema osa määr moodustab 0.00 eurot kuus ühe lapse kohta rühmas, mille tegevus on ajutiselt
peatatud karantiini tõttu. Nimetatud vanema osa määr kehtib lasteasutuse rühma tegevuse ajutise
peatamise perioodil ning rühma tegevuse ajutise peatamise perioodi algus- ja lõpukuupäeva
otsustab lasteasutuse direktor juhindudes Terviseametilt saadud juhistest;
 vanema osa määr moodustab 0.00 eurot kuus ühe lapse kohta juhul, kui laps viibib COVID-19
kinnitatud haige või tema lähikontaktsena eneseisolatsioonis. Nimetatud vanema osa määr kehtib
lapse eneseisolatsioonis oleku perioodil ning vanema osa määra 0.00 eurot kuus rakendatakse
lasteasutuse direktori otsusega, mis sisaldab Terviseameti juhistest lähtuvalt koostatud laste
nimekirja ning eneseisolatsiooni algus- ja lõpukuupäeva.