Avaleht

2020-10-13 Ida-Virumaa kiri EE

Koroonoviiruse leviku tõkestamise juhend lasteaedadele 28.08.2020 

Töö korraldus

 • Tagada kõigile majas viibivatele inimestele käte pesemiseks, kuivatamiseks ja desinfitseerimiseks vajalike vahendite olemasolu ja isiklike kaitsevahendite kättesaadavust. Paigaldada käte desinfitseerimisvahendid vastavalt vajadusele ruumidesse ja/või liikumisteedele, veendudes, et on tagatud kemikaaliohutus ning vahendeid kasutatakse eesmärgipäraselt ja korrektselt.
 • Selgitada välja riskigruppi kuuluvad lapsed ja õpetajad ning vajadusel ja võimalusel korraldada riskigruppi kuuluvatele lastele ja õpetajatele õppimine ja töö ohututes tingimustes, näiteks distantsilt.
 • Kokku leppida ühtne suhtluskanal ja infoallikas, mis on kättesaadav kõigile töötajatele, õpetajatele ja vanematele.
 • Hajutada hoones viibivaid inimesi, et vähendada kontakte. Võimalusel hoida distantsi. Õpetajatel hoida oma rühma piirkonda, et mitte sattuda kontakti teise rühma töötajatega. Personalil hoida oma tööruumi piirkonda, et vähendada kontakte.
 • Kõik tegevused korraldada oma (kodu)rühmaruumis. Vältida ühiste ruumide kasutamist.
 • Tuulutada kasutatavaid ruume regulaarselt, kasutada ventilatsiooni. Tagada ruumide ja pindade sagedane märgpuhastus..
 • Üritusi kavandades kaaluda nende vajalikkust. Korraldada üritusi väiksemates rühmades, erinevaid rühmi segamata, et oleks võimalik haigestumisjuhtumi korral tuvastada lähikontaktsete ring. Ürituste korraldamisel eelistada võimalusel ruumile värsket õhku. Üritusel osalejatel viibida hajutatult. Tagada osalejatele desinfitseerivate vahendite ja isiklike kaitsevahendite kättesaadavust.
 • Õppekäikude korraldamisel kaaluda vajalikkust, veenduda, et õppekäigu sihtkoht on ohutu. Korraldada õppekäigud rühmade kaupa.
 • Reguleerida lasteaeda sisenemist. Vajadusel kehtestada vanematele sisenemise piiranguid. Direktoril on õigus kehtestada ajutine osaline või täielik vanemate ja kolmandate isikute lasteaeda sisenemise keeld.
 • Edasi lükata kõik välisreisid ja rahvusvahelised üritused.
 • Kõigil töötajatel ja lastel, kes tuleb välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt.

Haigussümptomid, haiguse tuvastamine

 • Saata haiguse sümptomitega lapsed ja töötajad koju. Vajadusel tagada lasteaias viibijate täielik või osaline/valikuline regulaarne kehatemperatuuri mõõtmine. Haigussümptomitega inimene ei tohi lasteaeda siseneda.
 • Inimesel, kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, jääda 14 päevaks eneseisolatsiooni. Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene: » elas samas majapidamises COVID-19 haigega; » on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; » on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega); » on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.
 • Haigussümptomitega töötajal teavitada asutuse juhtkonda, pöörduda telefoni teel perearsti poole ning jääda koju. Kui COVID-19 diagnoos leiab kinnitust, teavitada juhtkonda.
 • Lasteaias viibiva lapse haigustunnuste ilmnemisel pöörduda tervishoiutöötaja poole, kes teavitab asutuse juhtkonda. Direktoril informeerida haigestumisest lapse vanemaid. Lasteaias viibiv haigestunu isoleerida teistest, kasutades selleks sobivat ruumi. Kui haigestunu terviseseisund silmnähtavalt halveneb, helistada 112.
 • Lapse vanemal või seaduslikul esindajal teavitada lasteaia direktorit kohe, kui haigestunu lapse puhul leiab COVID-19 diagnoos kinnitust.
 • Direktoril teavitada COVID-19 haigestumise tuvastamisest selles rühmas käivate laste vanemaid ja rühmas töötanud õpetajaid. Teavitamisel olla delikaatne, mitte mainida haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
 • COVID-19 haigestunuga lähikontaktis olnud inimestel jääda 14 päevaks koju. Kaaluda kogu rühma koju jäämise vajalikkust. Piirata 14 päeva jooksul haigestunu rühmakaaslaste ja õpetajate osalemist ühisüritustel. Isolatsioonis viibivatel lastel ja töötajatel välistada huviringides, kaubanduskeskustes jm viibimine.
 • COVID-19 haigestumise tuvastamise puhul lasteaia juhtkonnal ja tervishoiutöötajal teha koostööd Terviseameti regionaalosakonnaga, kes võtab asutusega ühendust ja teavitab kinnitatud diagnoosist, selgitab välja kontaktsed.
 • Lastel ja töötajatel, kes pole haigestunu lähikontaktsed, jätkata tavapärase eluga, jälgides samal ajal oma tervist. Sümptomite ilmnemisel võtta kohe telefoni teel ühendust perearstiga.
 • COVID-19 haigestumise tuvastamise puhul direktoril kohe teavitada Kultuuriosakonda telefonil 35 99 120 või e-posti teel kultuur@narva.ee. Kultuuriosakond koostöös Terviseametiga otsustab, kas lasteaed jätkab tavapärast tööd, lasteaed pannakse osaliselt või täielikult kinni ning kui pikaks ajavahemikuks.

 

Juhend lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_seoses COVID-19 levikuga 04.04.2020

 

Austatud lastevanemad

 

Narva Linnavalitsus võttis 04.05.2020. a vastu korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“, millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra (vanema osa) tasumisest lastevanemad, kes:

 

 • ei kasutanud eriolukorra kehtivuse ajal koolieelse lasteasutuse teenust (vanema osa tasumisest vabastatakse proportsionaalselt päevade arvule kuus, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole kasutatud) või
 • on saadetud osaliselt tasustatud või tasustamata puhkusele või
 • eriolukorra kehtivuse ajal kaotanud töö või
 • väikeettevõtjana ei saa eriolukorra tõttu tegutseda või kelle tulu on olulisel määral vähenenud.

 

Vanema osa tasumisest vabastamiseks peab lapsevanem esitama koolieelse lasteasutuse direktorile avalduse. Koolieelse lasteasutuse direktor hindab esitatud avalduse põhjendatust ning edastab avalduse koos oma kommentaariga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, kes avaldusest lähtuvalt tagastab enammakstud summat või kajastab seda ettemaksena.

LA_avaldus (2)

Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks

 1. märts 2020 – 10:17

Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
• Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

 

Meie lasteaed

 

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne-e1453386716785banner-kiusamisest-vabaksbanner-innove-rajaleidja